การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-014-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Online learning
วันที่จัดการประชุม 27 พ.ค. 2565 - 03 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ อย่างน้อย 10 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 23 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค