การประชุมวิชาการ
เภสัชกรต้องรู้ ตอนที่ 2 - Pharmacy Course for Drugstore EP.2 : The Role of Bilastine in Urticaria &Skin Diseases & Advising Multimodal Pain Strategy for Sport Injury
ชื่อการประชุม เภสัชกรต้องรู้ ตอนที่ 2 - Pharmacy Course for Drugstore EP.2 : The Role of Bilastine in Urticaria &Skin Diseases & Advising Multimodal Pain Strategy for Sport Injury
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-010-07-2565
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 22 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 400 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการคันจากผื่นแพ้ เป็นอาการที่มักพบได้บ่อยมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากมลพิษ ฝุ่นในอากาศที่เพิ่มมากขึ้นเป็นตัวกระตุ้นทำให้พบเจอคนไข้มากขึ้น อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เภสัชกรร้านขายยาต้องพบเจอจำนวนคนไข้ที่มีอาการคันจากผื่นแพ้มากขึ้น การได้รับความรู้ในการจัดการอาการคันของผื่นแพ้ด้วยยาต้านฮีสตามีน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเภสัชกรร้านยา นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการใช้ชีวิตของประชาชนที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็เป็นปัจจัยที่พบเจออาการปวด บาดเจ็บจากการออกกำลังกายมากขึ้น เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถให้คำแนะนำ วางกลยุทธ์ในการรักษาอาการปวดจากการออกกำลังกายของคนไข้ทั้งการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม COXIBs ผสมผสานกับการบรรเทาอาการปวดโดยไม่ใช่ยา ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำให้คนไข้ในร้านยาได้รับการรักษาอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการเลือกใช้ยาสำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการใช้ยาแก้แพ้
2. เพื่อให้เภสัชกรเลือกจ่ายยาแก้ปวดและยาแก้แพ้ ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
on line