การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย 44 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย 44 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
วันที่จัดการประชุม 11 -12 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ภายในและนอกจังหวัดสระแก้ว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์.ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นาเทคโนโลยีเข้ามา ใช้ในระบบบริการสุขภาพของประชาชนและพัฒนางานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศไทยที่จะผลักดัน “ไทย” ให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ดังนั้นการเตรียมองค์ความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จึงเป็นสิ่งที่ควรดาเนินการให้ต่อเนื่องและยั่งยืนกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว.ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว.จึงจัดทาโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย.44.ปี.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ..2565.ขึ้น.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.เผยแพร่องค์ความรู้.และสร้างองค์ความรู้ใหม่ อย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพภายในและนอกจังหวัดสระแก้ว. ทาให้เกิดการสร้างผลงานวิชาการประเภทต่าง.ๆ.ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา ของผู้รับบริการ.ชุมชน.และสังคม.อย่างมีประสิทธิภาพ.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.เผยแพร่องค์ความรู้.และสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพภายในและนอกจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อให้ทุกวิชาชีพผลิตผลงาน วิจัย R2R นวัตกรรม และCQI ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ.ชุมชน.และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผลงานที่นาเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
คำสำคัญ