การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2565 (วันที่่ 6 ก.ค. 65)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2565 (วันที่่ 6 ก.ค. 65)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-026-07-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 19 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการแพทย์และสาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้มีความรู้และวิทยาการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ซึ่งเภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรสาธารณสุขที่สำคัญ
จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัยเท่าทันพัฒนาการ ในด้านของโรค ยา และระบบสาธารณสุข รวมไปถึงสามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ และถ่ายทอด เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
คณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ( Chief Pharmacy Officer; CPO)
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของเภสัชกร ให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์
จึงได้จัดประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ
และเปิดมุมมองเภสัชกร ในด้านของรค ยา และระบบสาธารณสุข โดยเริ่มจากเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ
พัฒนา ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความก้าวหน้าวิชาชีพเภสัชกรรม การจัดทำ
ผลงานวิชาการ เปิดมุมมองการเป็นภสัชกรในยุคดิจิตอล พัฒนาองค์ความรู้ของ เภสัชกรด้านแนวทางการ
รักษาและการใช้ยา โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง และ Covid-19 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค และผลกระทบของกัญชา กัญชง และกระท่อม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพเภสัชกรครอบครัวและเภสัชปฐมภูมิในยุคใหม่ ร่วมบรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กองบริการสาธารณสุข กองควบคุม
วัตถุเสพติด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้เภสัชกรสามารถอภิปราย ซักถาม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกร ในด้านของโรค ยา ระบบสาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภค
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านการจัดทำผลงานวิชาการ โรค ยา ระบบสาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภค
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเภสัชกรในด้านโรค ยา ระบบสาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภค
คำสำคัญ