การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย” (วันที่ 14 มิ.ย.65)
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย” (วันที่ 14 มิ.ย.65)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-024-06-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 22 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สถาบันการแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนั้นโดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาจากสมุนไพร
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศและสร้างความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยาจากสมุนไพรที่ผลิตในประเทศแก่ผู้สั่งยาและประชาชนแผนงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การนำไปใช้ในระบบสุขภาพเพื่อเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้จัดทำและเผยแพร่ตำรามาตรฐานยาแผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia 2020, 2nd Edition) สำหรับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของยาแผนไทยและตำราการควบคุมคุณภาพยาแผนไทย สำหรับเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตามตำรามาตรฐานยาแผนไทย ดังนั้นสถาบันการแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานยาแผนไทย จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย” ขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพร/ยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ณ โรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาจากสมุนไพรในด้านการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตามตำรามาตรฐานยาแผนไทย โดยการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร
ในด้านการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตามตำรามาตรฐานยาแผนไทย
คำสำคัญ