การประชุมวิชาการ
เภสัชกรต้องรู้ ตอนที่ 1 - Pharmacy Course for Drugstore EP.1: New Insight Into Antihistamine Treatment & Advising Patients on Prevention and Management of Sport Pain in Pharmacy
ชื่อการประชุม เภสัชกรต้องรู้ ตอนที่ 1 - Pharmacy Course for Drugstore EP.1: New Insight Into Antihistamine Treatment & Advising Patients on Prevention and Management of Sport Pain in Pharmacy
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-008-06-2565
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 29 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 400 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถิติผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรหันมาออกกำลังกายมากขึ้น มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดเพื่อลดการบาดเจ็บในระยะเวลาที่ปลอดภัยด้วยเวชภัณฑ์ยาที่จำหน่ายในร้านขายยา ลดการเจ็บปวดแบบรื้อรัง เภสัชกรจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกยาแก้ปวดที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้จำนวนคนไข้ภูมิแพ้ ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่มักพบเจอได้ในร้านยา การเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีนที่เหมาะสม ก็ยิ่งส่งเสริมให้เภสัชกรสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนไข้ได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาให้ปลอดภัย เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และสามารถพิจารณาเลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ใช้ ได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการเลือกใช้ยาสำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการใช้ยาแก้แพ้
2. เพื่อให้เภสัชกรเลือกจ่ายยาแก้ปวดและยาแก้แพ้ ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์