การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2565 - Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists.
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2565 - Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-011-07-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
วันที่จัดการประชุม 23 -24 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป, เภสัชกรสมาชิกชมรมเภสัชกรภาคใต้, เภสัชกรภาคใต้น้องใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากแบบเดิมไปเป็นการขับเคลื่อนโดยอาศัยนวัตกรรม ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงในระบบยาของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น เภสัชกรในฐานะบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของระบบยา และการใช้ยาจึงต้องมีการเตรียมพร้อม ปรับตัว และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรในการนำองค์ความรู้เรื่องยามาปรับใช้ร่วมกันกับนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยมากขึ้น
“วิชาชีพเภสัชกรรม” เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยาการควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงและจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ บทบาทของเภสัชกรมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยในด้านการใช้ยา วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นหนึ่งวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบบริการทางสุขภาพโดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ บทบาทของเภสัชกรมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยในด้านการใช้ยา ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่น การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายและการระดมความคิด หาแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาประเทศ
ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับชมรมเภสัชกรภาคใต้ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกิดการพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการ การเสวนาโดยผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ และมีนิทรรศการกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และพัฒนาวิชาชีพของต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เข้าใจถึงทิศทางการดำเนินงาน และการปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรม
2.เพื่อให้เภสัชกรเกิดการพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและการทำงาน
3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถมีการปรับตัวได้ดีสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ
Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists