การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Startup Pharmacist 2022 : Design you innovation & Startup
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Startup Pharmacist 2022 : Design you innovation & Startup
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-012-06-2565
สถานที่จัดการประชุม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ZOOM
วันที่จัดการประชุม 12 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป และบุคคลผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการรับบริการทางด้านสุขภาพ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆด้านสุขภาพ เภสัชกรถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดต่องานด้านบริการสุขภาพ รวมทั้งมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วย ดังนั้นจึงถือว่าเป็นวิชาชีพที่สามารถสร้างจุดร่วมระหว่างการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการให้บริการ

อย่างไรก็ดี การทำให้นวัตกรรมสามารถกลายเป็นสินค้าหรือบริการที่ยั่งยืนในตลาดได้นั้น จำเป็นต้องเข้าถึงองค์ประกอบสนับสนุนเพิ่มเติมอีกหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ความรู้ความเข้าใจในตลาด ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้สินค้า ความสามารถในการออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถสร้างเป็นหน่วยธุรกิจที่มีความยั่งยืนในตนเองได้ รวมทั้งกรอบแนวความคิดใหม่ๆในการออกแบบนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านบริการ

ในการนี้ สภาเภสัชกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาชีพมีความตั้งใจที่จะใช้กิจกรรมนี้ในการช่วยผลักดันให้เภสัชกรที่มีความตั้งใจสร้างสรรค์งาน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้มีองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้ป่วยและผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันและในอนาคต
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างเภสัชกร นวัตกร และผู้มีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรม
3. เป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับเภสัชกรรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรมทั้งในด้านสินค้าและบริการ
คำสำคัญ
innovation & Startup
วิธีสมัครการประชุม
ค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมอบรม (จำกัดจำนวนไม่เกิน 300 คน) 1. สำหรับเภสัชกรที่เป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมฟรีค่าลงทะเบียน 2. สำหรับบุคลากรผู้สนใจทั่วไปค่าลงทะเบียน 10,000 บาทสำหรับร่วมงานประชุมทั้ง 2 วัน โดยผู้สนใจทั่วไป ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อย โดยระบุตัวตนว่า เป็น “ผู้สนใจทั่วไป” ในหัวข้อ “สาขาวิชาชีพของท่าน” ในแบบฟอร์มลงทะเบียน จากนั้น ส่ง email ติดต่อลงทะเบียนผ่านสภาเภสัชกรรม เพื่อติดต่อส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง Email: pharthai@pharmacycouncil.org 3. Link ลงทะเบียน https://bit.ly/3lfriTd