การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 Theme “80 ปี: วิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (80 Years: of Medical Sciences and Networking for Sustainable Development)”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 Theme “80 ปี: วิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (80 Years: of Medical Sciences and Networking for Sustainable Development)”
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-001-06-2565
สถานที่จัดการประชุม บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live
วันที่จัดการประชุม 22 -24 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงกําหนดจัดให้มีการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความ เจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งในเรื่อง ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยได้มีการพัฒนางาน วิชาการด้านห้องปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน รับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มี ความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ได้นําเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
คำสำคัญ
Medical Sciences
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่าน http://register.dmsc.moph.go.th/65/registeringdmsc.php และผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการลงชื่อเข้าประชุม