การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Good Pharmacovigilance Practice for Pharmaceutical Industry 2022
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Good Pharmacovigilance Practice for Pharmaceutical Industry 2022
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-028-06-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ค. 2565 - 20 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 26.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศหลักเกณฑ์การติดตามผลิตภัณฑ์ยาตามลักษณะความเสี่ยง (risk based safety monitoring program -SMP) ให้ผู้รับอนุญาตในอุตสาหกรรมยาปฏิบัติตามโดยมีรายละเอียดและความเข้มงวดแตกต่างตามความเสี่ยงของยาใหม่ที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายในท้องตลาด ในประกาศนี้ยังระบุให้บริษัทยาต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาขึ้นมาโดยเฉพาะ (contact person for pharmacovigilance) ทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานข้อมูลความปลอดภัยของยา สามารถประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของยา รวมทั้งเสนอมาตราการลดความเสี่ยงของยาได้ โดยผู้รับผิดชอบงานควรมีคุณสมบัติผ่านการอบรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ หรือมีความรู้พื้นฐานของงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา หรือมีหลักฐานยืนยันว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว
นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศแนวทางแผนจัดการความเสี่ยง (risk management plan -RMP) ด้านยาสำหรับยาชีววัตถุที่ได้รับทะเบียนและรวมถึงยา biosimilar ด้วย ประกาศทั้งสองฉบับนี้ มีผลโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารนำส่ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จากผลการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการจำนวน 70 ราย ในหัวข้องาน Pharmacovigilance เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการต้องการให้มีการจัดสัมมนาวิชาการที่ครอบคลุม Good pharmacovigilance practice for pharmaceutical industry และให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรามการอาหารและยา เรื่อง risk-based SMP และ การจัดเตรียม RMPที่เกี่ยวข้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ภาควิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ได้รวบรวมประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้อง และนำเสนอการจัดอบรมวิชาการ เป็น 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนใช้เวลา 2 วัน ทั้งนี้ในส่วนแรกจะครอบคลุมความรู้พื้นฐาน และส่วนที่สอง จะครอบคลุมความรู้แนวลึกและการลงมือปฏิบัติมากขึ้น โดยมีคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนจากสถานพยาบาล และบริษัทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรการบรรยาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สมาคมผู้วิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
อธิบายความสำคัญและขอบเขต Pharmacovigilance (Good Pharmacovigilance practice)
2 อธิบายขอบเขต Regulatory requirement for Pharmacovigilance of post-market phase
3 อธิบายขอบเขต SMP (risk-based approach) และ การเตรียม protocol และ การนำไปใช้รวมถึงการจัดทำรายงาน เพื่อยื่นขอปลด SMP condition release
4 อธิบายขั้นตอนการเตรียม RMP
a. Biologics & Biosimilars (Vaccines)
b. Products with safety concerns
คำสำคัญ