การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2565 หัวข้อ : “Cannabis Health Products and Skin Problem Solutions”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2565 หัวข้อ : “Cannabis Health Products and Skin Problem Solutions”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-027-06-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบ Video Conference ผ่านทาง Zoom
วันที่จัดการประชุม 16 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร eXta health and wellness
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำร้านเอ็กซ์ต้า พลัส ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง ผิวแพ้ง่าย และกัญชาและการต่อยอดทางด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลผิวแพ้ง่ายในร้านยา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับกัญชาและการต่อยอดทางด้านผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยงานเอ็กซ์ต้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบหลัก ภญ.รุ่งนภา ดวงเอ้ย เบอร์โทรติดต่อ 02-071-4480, 091-004-8144 อีเมลล์ rungnapadou@cpall.co.th