การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง "Improving your knowledge in oncology pharmacy practice: Part1: Obesity and Its effect on cancer patients and Using GCSF is simple but not easy"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง "Improving your knowledge in oncology pharmacy practice: Part1: Obesity and Its effect on cancer patients and Using GCSF is simple but not easy"
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-011-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยได้มีเข้าถึงการรักษาเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคมะเร็ง ทำให้เภสัชกรสามารถทำบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น

ในปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี มีข้อมูลสนับสนุนมากมายที่อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างความอ้วนกับการความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง และอีกทั้งยาเคมีบำบัดส่วนมากยังใช้น้ำหนักตัวในการคำนวนขนาดยา จึงเป็นการดีที่เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องดังกล่าว
ยา recombinant granulocyte colony-stimulating factor (rGCSF) มีการใช้ในผู้ป่วยมะเร็งอย่างแพร่หลาย ในหลายข้อบ่งใช้ เช่น การป้องกันการเกิดภาวะติดเชื้อร่วมกับภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ หรือ การกระตุ้นการผลิตเซลล์ต้นกำเนิด เป็นต้น อย่างไรก็ตามยาชนิดนี้เป็นยาที่ใช้น้ำหนักตัวในการคำนวนขนาดยา หรือ การเจือจางยาเพื่อการให้ทางหลอดเลือดดำต้องผสมกับสารน้ำกลูโคสเท่านั้น และในความเข้มข้นที่จำเพาะ อีกทั้งการเก็บรักษาที่จำเป็นต้องเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เป็นต้น จึงทำให้เภสัชกรมีบทบาทอย่างมากในการให้ข้อมูลบุคลลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยในการใช้ยานี้ เพื่อให้เกิดการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ให้เภสัชกรได้ให้ข้อมูลผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง improving your knowledge in oncology pharmacy practice: Part1: Obesity and Its effect on cancer patient and Using GCSF is simple but not easy เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องผลของน้ำหนักตัวผู้ป่วยกับการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง และยา rGCSF
2.ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
oncology
วิธีสมัครการประชุม
Google form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBtWhLhUyPQETQPIo5MeJa6AGw_9BJ7P7EKrF5rXujqMAUVA/viewform วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2591 9992-5 กด 8