การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Pharmacy Expert การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้และหอบหืดที่ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Pharmacy Expert การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้และหอบหืดที่ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-026-06-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 17 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้ และหอบหืด แม้ไม่ได้ทำให้ติดไวรัสโควิด-19 ง่ายขึ้น แต่จะสามารถทำให้มีอาการแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะการเกิดโรคภูมิแพ้ หอบหืดกำเริบเมื่อมีการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การดูแลมีความลำบากมากขึ้นและอาจนำไปสู่ผลแทรกซ้อนอื่นๆ ดังนั้นทางเภสัชกรร้านยาจึงควรมีได้รับการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่เสมอ
วัตถุประสงค์
• เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นโรคภูมิแพ้จมูก ลมพิษ และหอบหืดสำหรับเภสัชกรร้านยา
• เพื่ออัพเดตแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก ลมพิษ และหอบหืด สำหรับเภสัชกรร้านยา เพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
• เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก ลมพิษ และโรคหอบหืด ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19
คำสำคัญ