การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Metabolic Syndrome: A Couple of Fats and Options to Beat Them
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Metabolic Syndrome: A Couple of Fats and Options to Beat Them
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-025-06-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 26 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Metabolic Syndrome คือ ภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารของร่างกายที่ผิดปกติไป ทำให้เกิดปัญหาเรื่องไขมันสูง ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ซึ่งต่อมาภาวะเหล่านี้จะส่งผลให้มีปัญหาต่อหลอดเลือดและหัวใจ เกิดหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ในที่สุด

การได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงของและเรื้อรังของโรคได้

ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ทางเลือกในการให้การรักษาทั้งการใช้ยา และไม่ใช้ยา รวมถึงเป็นด่านหน้าที่สามารถให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Metabolic Syndrome ได้ จึงมีการจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง Metabolic Syndrome: A Couple of Fats and Options to Beat Them เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เข้าใจถึงคำจำกัดความของ Metabolic Syndrome และความเกี่ยวข้องกับไขมัน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรค รวมถึงยาลดไขมันประเภทต่างๆได้
2.เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการรักษาทั้งแบบที่ใช้ยา และไม่ใช้ยา เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำสำคัญ