การประชุมวิชาการ
(Online)“Advice & Management of dental pain for community pharmacy”
ชื่อการประชุม (Online)“Advice & Management of dental pain for community pharmacy”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-036-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบว่าประชาชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันมากขึ้น โดยเฉพาะอาการปวด และมักจะมาปรึกษาที่ร้านขายยาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ก่อนที่จะได้มีโอกาสไปพบแพทย์ ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการ และความรุนแรงของอาการทางช่องปาก การเลือกใช้ยาบรรเทาอาการปวดที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Advice & Management of dental pain for community pharmacy”
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคทางช่องปาก สาเหตุในการเกิด และแนวทางการดูแลช่องปากที่ดี การประเมินอาการและความรุนแรงของโรค และการเลือกใช้ยาบรรเทาอาการปวด รวมถึงคำแนะนำในการดูแลสุขภาพปากในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการเกิดอาการปวด และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย และเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางช่องปาก สาเหตุในการเกิด และการประเมินอาการและความรุนแรงของโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการเลือกใช้ยาบรรเทาอาการปวด สำหรับอาการปวดฟัน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลสุขภาพปากที่ดี เพื่อสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
โรคในช่องปาก ,ยาบรรเทาอาการปวด
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th