การประชุมวิชาการ
(Online)“Pharmacy Practice”
ชื่อการประชุม (Online)“Pharmacy Practice”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-035-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีอาการปวด และภาวะภูมิแพ้ผิวหนัง ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในร้านขายยา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ การดูแลรักษา และเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอาการปวด การป้องกันการเกิดอาการปวดซ้ำ การรักษาอาการภูมิแพ้ และควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Pharmacy Practice” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ (1) เกี่ยวกับอาการปวด และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การเลือกใช้ยารักษา และแนวทางการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงปละการเป็นซ้ำ (2) เกี่ยวกับอาการแพ้ผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นอาการคันหรือลมพิษ การประเมินอาการและหาสาเหตุ แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยาเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของอาการปวด และอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา อาการปวด และอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง การประเมินอาการและหาสาเหตุ ของผื่นแพ้ผิวหนัง
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา อาการผื่นแพ้ผิวหนัง
คำสำคัญ
อาการปวด,ภูมิแพ้ผิวหนัง
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th