การประชุมวิชาการ
(online) High temperature HEPA filter : application and integrity test as Per EU GMP - Annex1-2022
ชื่อการประชุม (online) High temperature HEPA filter : application and integrity test as Per EU GMP - Annex1-2022
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-011-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 17 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อที่ใช้ความร้อนแห้ง (dry heat sterilization) ในการทำให้ปราศจากเชื้อ และทำให้ปราศจากสารก่อไข้ (depyrogenate) ด้วยการใช้ลมร้อน หรือก๊าซ ในการทำให้เกิดความร้อนให้ได้ตามอุณหภูมิที่กำหนด เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการนี้ได้แก่ ตู้อบความร้อนแห้ง (dry heat oven) และหรืออุโมงค์ (dry heat sterilization/depyrogenation tunnel) ในการทำให้ปราศจากเชื้อ (sterilize) ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (primary packaging component) วัตถุตั้งต้น (starting material) หรือสารออกฤทธิ์ อากาศที่เข้าตู้อบหรืออุโมงค์ต้องกรองผ่าน HEPA filterเพื่อให้ระดับความสะอาดเป็น grade A อีกทั้งความดันของของตู้อบหรืออุโมงค์เป็นบวกเทียบกับบริเวณใกล้เคียงที่มีระดับความสะอาดต่ำกว่าเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้ HEPA filter มีความสำคัญมากต้องทนความร้อนสูง และไม่ปลดปล่อยสารหรือเส้นใยของแผ่นกรองออกมาปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งถึงการบำรุงรักษา และคงสภาพของแผ่นกรอง ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรอง (filter integrity test) ตามข้อกำหนด PIC/S
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีการกรองอากาศ
• เพื่อเรียนรู้และเข้าใจประเภทของ HEPA filter
• เพื่อเรียนรู้การใช้งาน high temperature HEPA filter
• เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรอง HEPA ( filter integrity test ) และการวัดอนุภาคในอโมงค์หรือตู้อบ
คำสำคัญ
High temperature HEPA filter, depyrogenate, depyrogenation tunnel, filter integrity test
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ วิทยากร : ภณิดา ผลนิมิตร ผู้รับผิดชอบส่วนภูมิภาค บริษัท แคมฟิล(ประเทศไทย) จำกัด ทศพล สันติเทวกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเทค จำกัด เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 1.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง