การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 13 เภสัชเคมีเพื่อคุณภาพยา : จากวัตถุดิบทางยาสู่ผลิตภัณฑ์ (Pharmaceutical Chemistry for Drug Quality : From Active Pharmaceutical Ingredients to Products)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 13 เภสัชเคมีเพื่อคุณภาพยา : จากวัตถุดิบทางยาสู่ผลิตภัณฑ์ (Pharmaceutical Chemistry for Drug Quality : From Active Pharmaceutical Ingredients to Products)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-017-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 04 -05 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการค้นพบ พัฒนา ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา และบุคลากรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชเคมีเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะสาขาเคมีและเภสัชกรรมในการค้นพบ ออกแบบตัวยา และปรับปรุงโครงสร้างของยา ตลอดจนการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาให้มีความปลอดภัย (safety) คุณภาพ (quality) และประสิทธิผลทางการรักษา (efficiency) ก่อนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และส่งมอบต่อผู้บริโภคต่อไป ภาควิชาเภสัชเคมีมีความตระหนักและเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านเภสัชเคมี โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ (emerging disease) จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการค้นพบและพัฒนายาชีววัตถุ และวัคซีนควบคู่ไปกับยาเคมี การพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาสำคัญจัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพยา รวมทั้งการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อการประกันคุณภาพของยา
อันจะเป็นการส่งเสริมการผลิตยาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในประเทศให้มีมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. รับทราบและเข้าใจประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในตำรายา
2. เข้าใจกระบวนการพัฒนา และการควบคุมภาพยาที่เป็นสารเคมีและชีววัตถุ
3. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อการพัฒนาและประเมินวิธีวิเคราะห์ เพื่อการทดสอบการละลายและการตรวจสอบสารเจือปน
คำสำคัญ
เภสัชเคมีเพื่อคุณภาพยา
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน Online 2,000 บาท จำนวน 200 คน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th