การประชุมวิชาการ
The Challenge in Acne Management
ชื่อการประชุม The Challenge in Acne Management
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-007-06-2565
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 11 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 500-800 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
‘สิว’ เป็นหนึ่งในปัญหาผิวที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในวัยรุ่น ประมาณ 80-90% มักจะเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงของวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ที่หลายคนอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้จนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งวัยรุ่นประมาณ 80-90% มักมีปัญหาสิว และใน 20-30% ของคนเหล่านี้ต้องการการดูแลและคำแนะนำในการรักษา บางรายมีอาการเพียงเล็กน้อย และอาจไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ส่วนมากมักจะเป็นมากพอควรและเป็นอยู่นาน ซึ่งนำไปสู่การเกิดรอยแผลเป็น ทำให้เสียโฉมไปตลอดชีวิต อาจส่งผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้วัยรุ่นบุคลิกภาพเสีย กลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าเข้าสังคม และไม่กล้าแสดงออกซึ่งความสามารถของตนได้

การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องสิว การแยกประเภทของสิว และการจ่ายยารักษาเพื่อให้ตรงตามลักษณะโรคของคนไข้ รวมทั้งการ update ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสิว ให้กับเภสัชกรร้านขายยา และเภสัชกรโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเกิดสิว และวิธีการรักษาที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรคสิวได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัคร ออนไลน์