การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-001-07-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดการประชุม 20 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการแพทย์และสาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้มีความรู้และวิทยาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ซึ่งเภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรสาธารณสุขที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัยเท่าทันพัฒนาการ ในด้านของโรค ยา และระบบสาธารณสุข รวมไปถึงสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเภสัชกร จึงได้จัดประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านโรค ยา และระบบสาธารณสุข ของเภสัชกรให้ทันสมัย และมีศักยภาพในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลากรท่านอื่น โดยเริ่มจากการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาพัฒนาใหม่ Tenecteplase สำหรับการรักษา ST-segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) และหลักการที่สำคัญของการเขียน case report ในงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมบรรยายและอภิปราย โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้เภสัชกรสามารถนำเสนอ แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ในการจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4
2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกร ด้านยาพัฒนาใหม่ Tenecteplase และความรู้ในการเขียน Case report
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเภสัชกรในด้านโรค ยา ระบบสาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านการนำเสนอผลงานวิจัย
คำสำคัญ
งานคุ้มครองผู้บริโภค, เขตสุขภาพที่ 4, การเขียน case report,
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4