การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “Precision Pharmacy for Pharmacy Practice (4P)” ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “หัวข้อปัจจุบันของเภสัชศาสตร์แม่นยำทางเภสัชกรรมปฏิบัติ”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “Precision Pharmacy for Pharmacy Practice (4P)” ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “หัวข้อปัจจุบันของเภสัชศาสตร์แม่นยำทางเภสัชกรรมปฏิบัติ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-017-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 09 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ ที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับประชาชน ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เภสัชกรได้ติดตามความก้าวหน้า ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม โดยองค์ความรู้ที่ได้จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ทางสังคมในด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เกิดขึ้นช่วง COVID-19 หรือหลัง COVID-19 ได้อย่างมั่นคง
การจัดงานประชุมบริการวิชาการในปีนี้ มุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยเน้นความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์แม่นยำ ทั้งด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือดเพื่อกำหนดขนาดยาให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยเฉพาะราย รวมถึงความรู้ด้านพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกชนิดยา และขนาดยาให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งองค์ความรู้ข้างต้นส่งผลต่อการขับเคลื่อนของวิชาชีพและของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อสังคมในอนาคต
การประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมฯ ในโครงการบริการวิชาการฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ และประสบการณ์จากวิทยากรที่มอบให้ในการอบรม นำไปใช้ประโยชน์และทำงานร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่น ๆ ในที่ทำงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่น ๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เกิดความเข้าใจและปรับการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันของเภสัชศาสตร์แม่นยำทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
2.เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกรในการให้บริการเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
3.เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th ปิดรับสมัครและชำระเงิน วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียด - ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 08-9918-3921