การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2565
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-002-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา และเจ้าของร้านขายยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แนวทางให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่และการใช้ยาเลิกบุหรี

บุหรี่เป็นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลกประมาณ 8 ล้านคนต่อปี และเป็นที่รับรู้กันมานานแล้วว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งปอด นอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ(coronary artery disease) โรคหลอดเลือดสมองตีบ(stroke) โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย(peripheralartery disease)และส่งผลต่อบุคคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่ อีกทั้งควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลที่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และทารก และที่สำคัญในปีพ.ศ.2563 ที่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและเจ็บป่วยของประชากรทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ได้มีผลการศึกษายืนยันแล้วว่าผู้ที่สูบบุหรี่ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงและมีอัตราตายมากกว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้สูบบุหรี่ดังนั้นการเลิกบุหรี่ร่วมถึงการช่วยเหลือให้ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่จึงมีความสำคัญต่อการลดอัตราการตายและความเจ็บป่วยของประชากรทั่วโลก
สารนิโคตินที่อยู่ในมวนบุหรี่ เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดการเสพติดมากที่สุดแนวทางหลักในการรักษาผู้ที่เสพติดสารนิโคตินเหล่านี้ประกอบด้วย การแนะนำหรือการให้คำปรึกษาร่วมกับการใช้ยาในการรักษาNicotine use disorder ดังนั้นถ้าสามารถช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้จะช่วยลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายผู้ที่สูบบุหรี่เองค่าใช้จ่ายรัฐบาลเรื่องการรักษาผู้ที่เป็นโรคจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และช่วยลดการเป็นมะเร็งถึง 12 ชนิด

Successful Management of Dermatitis and Xerosis

ปัญหาโรคผิวหนังเป็นปัญหาที่พบบ่อยในร้านขายยา อาทิเช่น ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบได้บ่อยในวัยเด็ก มักพบในเด็กต่ำกว่า 5 ปีอาการสำคัญคือ คันมาก ผิวหนังแห้ง อักเสบและมีอาการกำเริบเป็นระยะๆ ผู้ป่วยมักจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วย เช่น หอบหืด แพ้อากาศ แพ้อาหาร สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากกรรมพันธุ์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น สาเหตุที่ทำให้โรคกำเริบได้แก่ อากาศเปลี่ยน ถูกสารระคายผิว มีอาการติดเชื้อของร่างกาย ความชุกของโรคนี้ในเด็กไทยอายุ 6-7 ปี ในกรุงเทพพบได้ร้อยละ 16.7 ส่วนในเด็กอายุ 13-14 ปี พบร้อยละ 9.6 โรคนี้จะมีอาการดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
ปัญหาผิวแห้ง (Xerosis) ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) แล ะสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ภาวะผิวแห้ง มัก พบได้บ่อยใน ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคไต โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ ผู้ที่หมดประจำเดือน ทำให้ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง ผู้ที่รับประทานยา ที่มีส่วนประกอบที่มีผลต่อน้ำ และไขมันในผิวหนัง เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดไขมัน เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบของผิวหนังที่มีส่วนสำคัญในการคงความชุ่มชื้น ได้แก่ cholesterol นั้นจะถูกทำให้ลดลงได้จากการใช้ยา เมื่อเข้าสู่ภาวะผิวแห้งที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นและขาดการดูแลรักษา หากพบว่ามีอาการแย่ลง เภสัชกรควรรีบส่งต่อผู้ป่วยพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับทราบแนวทางการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกวิธี
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสาเหตุและผลกระทบจากสารนิโคตินในบุหรี่
2. สามารถเลือกแนวทางการรักษาผู้ติดบุหรี่โดยวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา( Nonpharmacological Treatment ) และการรักษาโดยการใช้ยาได้( Pharmacologicol Treatment )
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบอาการที่พบบ่อยของโรคแพ้ผื่นคันผิวหนังอักเสบคำจำกัดความ / ระยะของโรค ตัวอย่างของโรคที่พบบ่อย
4. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสาเหตุ ของ Dermatitis and Xerosis
5. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกแนวทางการรักษาภาวะ Dermatitis and Xerosis ในร้านขายยาได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง, ภาวะผิวแห้ง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมองตีบ, สารนิโคติน