การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ประจำปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-030-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 22 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการพัฒนาวิชาการสำหรับเภสัชกร สอดคล้องกับระบบการศึกษาต่อเนื่องทาง เภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการด้านยา และความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพื้นฟู พัฒนาความรู้ที่ทันสมัย ให้กับเภสัชกรในจังหวัดนครราชสีมา
โรคระบบทางเดินอาหารเป็นอีกหนึ่งกลุ่มโรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคแผลเปปติก ภาวะกระเพาะอาหารแปรปรวน หรือภาวะอาหารไม่ย่อย และโรคกรดไหลย้อน เป็นต้น ดังนั้นเภสัชกรจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจใน การวินิจฉัย รักษา และการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแนะนำผู้ป่วยให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอด/ฟื้นฟูความรู้ พัฒนาทักษะ ทางด้านการวินิจฉัย รักษา และการใช้ยาในโรคระบบ ทางเดินอาหาร ให้กับเภสัชกรในจังหวัดนครราชสีมา
คำสำคัญ
กลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา