การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Hand-Foot-Mouth Disease and Benefits of Mucoadhesive Mouth Spray
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Hand-Foot-Mouth Disease and Benefits of Mucoadhesive Mouth Spray
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-023-07-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 02 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมือ-เท้า-ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและมักระบาดในช่วงเปิดภาคเรียน ผู้ป่วยที่มีอาการโรคมือ-เท้า-ปาก มักมีอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากการอักเสบของเยื่อบุในช่องปากและอาการเชิงระบบอื่น ๆ การดูแลผู้ป่วยโรคมือ-เท้า-ปาก จึงต้องมีมาตรการเสริมนอกเหนือจากการดูแลประคับประคองเหมือนโรคติดเชื้อไวรัสอื่นทั่วไป คือการบรรเทาอาการของเยื่อบุช่องปากโดยใช้ผลิตภัณฑ์ยาชาเฉพาะที่ หรือ mucoadhesive ที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรเกี่ยวกับประโยชน์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
คำสำคัญ