การประชุมวิชาการ
(Online)หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยาสาหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
ชื่อการประชุม (Online)หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยาสาหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-032-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรคและลักษณะทางพันธุกรรม เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenetics) และ เภสัชวิทยาจีโนม (pharmacogenomics) ทาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยา (precision medicine) ที่เน้นการรักษาตามลักษณะการตอบสนองต่อการรักษาและลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายกาลังก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญและเปลี่ยนแปลงลักษณะการดูแลรักษาผู้ป่วย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคคลากรสาคัญในด้านการใช้ยาจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ พร้อมรองรับบริบทและลักษณะการปฏิบัติงานที่กาลังเกิดขึ้นนี้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรจัดอบรมที่มุ่งให้เภสัชกรมีความรู้พื้นฐานสาคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์แม่นยา เพื่อนาความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมหรือประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติงานวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1 ได้หลักการและความรู้พื้นฐานสาคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยา
2 ได้เห็นตัวอย่างและทราบบริบทการประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยา
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างงานเภสัชวิทยาพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยา
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์ การแพทย์แม่นยา
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th