การประชุมวิชาการ
อบรมงานวิจัยเชิ่งคุณภาพ : ศาสตร์ของการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ชื่อการประชุม อบรมงานวิจัยเชิ่งคุณภาพ : ศาสตร์ของการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-001-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Online (Zoom)
วันที่จัดการประชุม 02 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การวิจัยไม่ได้เป็นเพียงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแวดวงวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเภสัชกรใช้เพื่อพัฒนาคนและพัฒนางานของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การทำ R2R (routine to research) หรือที่เรียกว่าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หรือ CQI (continuous quality improvement) ที่เป็นการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นหนึ่งในวิธีวิทยา (methodology) ที่เป็นที่นิยม แต่ก็ยังมีความสับสนในหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ความเหมือนและความแตกต่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพกับงานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพเหมาะสมกับโจทย์วิจัยประเภทใด หรือ ธรรมชาติ เครื่องมือ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2. เพื่อเป็นเวทีในการซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
คำสำคัญ
งานวิจัย งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยสำหรับเภสัชกร
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านลิ้งค์