การประชุมวิชาการ
(Online)"Update Pharmacy Practice in drugstore"
ชื่อการประชุม (Online)"Update Pharmacy Practice in drugstore"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-031-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 22 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชน ที่ปฏิบัติการอยู่ที่ร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน อาการปวดจากการออกกำลังกายเป็นอาการที่มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการร้านขายยา และเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นซ้ำต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาสุขภาพที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงของการระบาดของโควิด-19
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Update Pharmacy Practice in drugstore" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ แก่เภสัชกร ในหัวข้อการดูแลรักษาอาการปวดที่เกิดจากการเล่นกีฬา แนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบอย่างเหมาะสม และอัพเดทองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ปัจจัยเสี่ยงและอาการที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ข้อมูลเชิงวิจัยของ N-Acetylcysteine ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทของเภสัชกร ในให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวด และการอักเสบที่เกิดจากการเล่นกีฬา แนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยา
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาการที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส
4.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทของยาและข้อมูลวิจัยที่บ่งชี้ว่าเป็นประโยชน์ของ N-Acetylcysteine
คำสำคัญ
N-Acetylcysteine
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th