การประชุมวิชาการ
T-RPG webinar 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง FAQ in kidney pharmacotherapy part 1
ชื่อการประชุม T-RPG webinar 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง FAQ in kidney pharmacotherapy part 1
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-007-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Webinar
วันที่จัดการประชุม 25 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจหลักการในการเลือก nutritional supplement และ วิตามินในการดูแลทางด้านโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการประมาณค่าการทำงานของไตเพื่อปรับขนาดยาให้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องตามหลักฐานทางวิชาการในปัจจุบัน
คำสำคัญ
TRPG, kidney, FAQ in kidney
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.thaihp.org โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) จำนวน 2.00 หน่วยกิต เมื่อทำ แบบทดสอบหลังการบรรยายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด