การประชุมวิชาการ
(Online)"Pharmacy Counselling in COVID Pandemic "
ชื่อการประชุม (Online)"Pharmacy Counselling in COVID Pandemic "
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-030-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 21 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบการระบาดของโควิด-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้เรื่องของการดูแลสุขภาพกลายมาเป็นปัจจัยหลักของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ การเสริมภูมิคุ้มกัน การอาหารและอาหารเสริม การดูแลและควบคุมอาการของโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ และโรคติดต่อไม่เรื้อรังต่างๆ ที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 เภสัชกรจึงต้องมีองค์ความรู้ที่รอบด้าน และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Pharmacy Counselling in COVID Pandemic " ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารอาหารและการดูแลสุขภาพที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในช่วง Pandamic และการดูแลรักษาอาการภูมิแพ้ แบบ new normal บทบาทของเภสัชกรในให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน และการระบาดของโควิด-19
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงสารอาหารที่จำเป็น และการเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแลรักษาภาวะภูมิแพ้ และการควบคุมอาการของโรค
คำสำคัญ
โควิด-19 ,- ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th