การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “เภสัชกรรมทันยุคกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “เภสัชกรรมทันยุคกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-016-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร และการประชุมแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 07 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา จำนวน 350 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันโรคเบาหวานส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุข โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งหลอดเลือดขนาดใหญ่ และหลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น โรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนทางไต ตา ปลายประสาท เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจากอัตราการเสียชีวิต และทุพพลภาพของประชากร และผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
เภสัชกรมีบทบาทที่สำคัญต่องานบริบาลทางเภสัชกรรม ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การประชุมนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ทบทวนแนวทางการจัดการโรคและยาใหม่ ให้ทันยุคทันสมัย หากเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้และแนวทางใหม่ๆในการอบรมดังกล่าวไปประยุกต์การทำงาน การบริบาล และการบริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งในงานบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรต่อไป
การประชุมนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน และยาที่ใช้ในโรคเบาหวานชนิดที่ 2
2. มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คำสำคัญ