การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-009-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม 901 ชั้น 9 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
วันที่จัดการประชุม 28 -30 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ อย่างน้อย 10 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
วิธีสมัครการประชุม
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2591 9992-5