การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "Practical Point in Internal Medicine"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "Practical Point in Internal Medicine"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-030-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นิสิตแพทย์ และเจ้าที่สาธารณสุขในจังหวัดอุตรติตถ์และเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางการแพทยฺ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขต้องทำการศึกษา ค้นคว้าโดยตลอด โดยเฉพาะความรู้ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งถูกนำมาใช้ดูแลการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยหนึ่งรายอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาดูแลรักษาร่วมกันและในภาวะความเจ็บป่วยหนึ่งๆ ก็อาจมีแพทย์หลายสาขาที่ดูแลรักษาโรคนี้อยู่ การสือสารและการทำงานร่วมกันแบบสหววิชาวิชาชีพ จึงมีความสำคัญมากและควรพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูรักษาผู้ป่วยสูงสุด
กลุ่มงานอายุรกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้เห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 10 โดยประกอยด้วยวิทยากรบรรยายความรู้ร่วมกันโดยแพทย์แก้แก่แพทย์ และบุคลากรกรสาธารณสุขที่สนใจ เพื่อนำความรู้ได้รับไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมวิชาการได้รับความรู้ทางวิชาการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการเพื่อรองรับการรายงานทางวิชาการในอนาคต
3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายสุขภาพ ของเขตบริการสุขภาพที่ 2
คำสำคัญ
Practical Point in Internal Medicine
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร.0 5540 9999 ต่อ 3101, 1124