การประชุมวิชาการ
โลกดิจิทัลและวิถีปรกติใหม่ กับบทบาทเภสัชกรคุ้มครองสุขภาพและผู้บริโภค
ชื่อการประชุม โลกดิจิทัลและวิถีปรกติใหม่ กับบทบาทเภสัชกรคุ้มครองสุขภาพและผู้บริโภค
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-05-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 21 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคมโดยรวม เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตธรรมดาใหม่และดิจิตัลเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีมากขึ้น การบริหารจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพทำได้ยากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการออกกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติและกฎหมายลูกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกำหนดแนวทางประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แต่การจะใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เภสัชกรผู้ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจกฎหมาย องค์กร และภารกิจใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคม เพื่อให้เภสัชกรสามารถอธิบายและเข้าใจระบบเภสัชกรรมทางไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อให้เภสัชกรรู้และเข้าใจกฎหมายกัญชาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ (1) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม (2) วิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย (วภช.) สภาเภสัชกรรมและ (3) แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) จุฬาฯ - สสส. จึงจัดการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค “ผศ.ภญ.สำลี ใจดี” ประจำปี 2565 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจกฎหมาย องค์กร และภารกิจใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคม
2.เพื่อให้เภสัชกรสามารถอธิบายและเข้าใจระบบเภสัชกรรมทางไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
3.เพื่อให้เภสัชกรรู้และเข้าใจกฎหมายกัญชาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
คำสำคัญ
โลกดิจิตัล วิถีธรรมดาใหม่ กฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค แจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัย