การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-007-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 ก.ค. 2565 - 05 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 5 ธันวาคม 2565
รายละเอียดสามารถดูได้จากกำหนดการแนบท้ายนี้
วัตถุประสงค์
ด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเภสัชกรเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการบริหารจัดการ ให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยจะบูรณาการความรู้
ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรเข้ากับศาสตร์การบริหารจัดการ ที่สัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อันจะทําให้เภสัชกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนหลักการทางวิชาการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
คำสำคัญ
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ หรือ https://bit.ly/371q7mZ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่ thaiherbpharm@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2591 9992-5 กด 8