การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ?
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-016-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 06 -08 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารและผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ภาวะความเครียด มลภาวะต่าง ๆ การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทาให้ผู้บริโภคมีความสนใจและต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อการป้องกันโรค ด้วยแนวคิดของอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารฟังก์ชั่น เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การทางานของร่างกาย การเกิดโรค สารอาหารและสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตอาหารในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้และการฝึกฝนทักษะการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพเบื้องต้น เป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการที่มีหลักฐานทางวิชาการที่รองรับ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทาโครงการยกระดับสมรรถนะกาลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskilling/Reskilling) พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร โภชนเภสัช (nutraceuticals) และเครื่องสำอางให้กับบุคคลภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ที่ใช้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบการใช้ที่ทันสมัย มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ภาควิชาอาหารเคมีจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหารฟังก์ชั่น และส่งเสริมทักษะการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นเบื้องต้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน - สมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พร้อมสแกนใบโอนเงินชาระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ - ส่งใบสมัครพร้อมสาเนาใบโอนเงินชาระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) มาที่ 02-644-4536 หรือทางไปรษณีย์ ไปยังหน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวันประชุม โปรดนาใบนาฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) อัตราค่าลงทะเบียน ภาคบรรยาย (online) 1,000 บาทต่อคน (ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) ภาคบรรยาย (online) และภาคปฏิบัติ (on-site) 5,500 บาทต่อคน (ชำระภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) รับจำนวนจำกัด