การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 Plus
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 Plus
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-015-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระปกเกล้า
วันที่จัดการประชุม 09 -12 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรสาขาอื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ที่มีภารกิจด้านการบริการในระดับตติยภูมิและตติยภูมระดับสูง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มรการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม และความสุขบนฐานความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการพัฒนาภาคืเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง ทั้งยังเป็นสถาบันหลักในการร่วมผลิตแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข รวมทั้งสายวิชาชีพอื่นๆ ด้วย
การจัดประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดเป็นครั้งที่ 18 Plus ภายใต้กรอบแนวคิด “ออร์โธก้าวล้ำ ศัลยกรรมก้าวหน้า Trauma ทันกระแส” Surgery and Trauma in the new Era : Future and Trend นี้ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ที่เป็นตัวทนของแต่ละกลุ่มงาน ได้รวมกิจกรรมต่าง ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่กำหนด เพื่อก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีการบริการชั้นนำระดับประเทศ มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณาวุฒิจากสถาบันต่างๆ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับการรักษา การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับงานคุณภาพของโรงพยาบาล โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานคุณภาพของโรงพยาบาล แต่สิ่งที่เป็นกิจกรรมหลักของโรงพยาบาลทุกปี ได้แก่ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มีปะโยชน์และเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งแบ่งผลงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลงานวิจัยคลินิก (CR) ผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (IVT) โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเป็นผู้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวด
ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease 2019 : Covid-19) ทำให้เกิดการใช้วิถีชีวิตแบบ New normal ต้องปรับรูปแบบการประชุมวิชาการจากเดิมเป็นแบบ Onsite และ Online โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสูงสุด ซึ่งการจัดนำเสนอผลงานทางวิชาการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้รับความสนใจ จากบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ร่วมส่งผลงานนำเสนอ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บุคลากรสาธารณสุขจะได้รับจากการจัดงานประชุมวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการทำผลงานวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลพระปกเกล้า โณงพยาบาลอื่นๆ รวมทั้งสถาบัต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยเฉพาะเขต 6
2. ส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานคุณภาพของโรงพยาบาล ความรู้การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และการดูแลผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ โรงพยาบาลให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงพยาบาลพระปกเกล้า
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน 500 บาท ระยะเวลาลงทะเบียน : 1 มีนาคม-30 เมษายน 2565 ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ https://www.ppkhosp.go.th/informations/academic.html