การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Common disease in Drugstore (Diarrhea, IBS and Insomnia treatment) for Community Pharmacist
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Common disease in Drugstore (Diarrhea, IBS and Insomnia treatment) for Community Pharmacist
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-022-06-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 25 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคท้องเสีย และโรคลำไส้แปรปรวนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านยา และผู้ป่วยมักมีอาการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน คือท้องเสียมักมาพร้อมกับอาการปวดเกร็งท้อง และท้องอืด หากไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไข้ในระยะยาวได้ โดยสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่ทางเดินอาหารเหล่านี้ คือภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล จึงควรมีการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ควบคู่ไปกับกรรักษาอาการปวดท้อง ท้องอืดด้วย
โรคนอนไม่หลับก็เป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการ ให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนั้น มีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นเภสัชกรชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน และโรคนอนไม่หลับ
ซึ่งปัจจุบันมียาที่ช่วยบรรเทาและรักษาโรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน และโรคนอนไม่หลับ ออกสู่ท้องตลาดหลายชนิด เภสัชกรชุนชนควรมีความรู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ป่วย และผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการรักษาโรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน และโรคนอนไม่หลับ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคท้องเสีย และโรคลำไส้แปรปรวน
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับ
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับโรคท้องเสีย และโรคลำไส้แปรปรวนได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับ ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ