การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 29/2565 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care)
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 29/2565 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-012-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ และ ในรูปแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 13 -17 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ 2. คณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานเภสัชกรรมคลินิกเป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่เน้นการนำความรู้และวิชาการทางด้านเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรม และนำแนวทางและการจัดการใหม่ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงแนวทางปัจจุบันมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาสูงสุดในผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบาง หรือ ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในปัจจุบัน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care) นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรการสาธารณสุขได้แก่ โรงพยาบาล สถานบริการพยาบาลต่าง ๆ และกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการแก้ไขปัญหาทางการรักษาในโรคสำคัญต่าง ๆ
2. สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม
คำสำคัญ
แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/