การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ :Update on Acne and Seborrheic Dermatitis treatment for community pharmacist
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ :Update on Acne and Seborrheic Dermatitis treatment for community pharmacist
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-021-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 30 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ฝุ่นควัน PM 2.5 อากาศร้อน แสงแดด และมลภาวะที่มีมากขึ้นทุกวันในสังคมเมือง หรือแหล่งอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต์ ควันฝุ่น เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี โลหะ รวมถึงอิเล็คทรอนิกส์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาคือ ความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย ที่มักพบเจอกับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในร้านขายยา คือ อาการเกี่ยวกับรังแค ต่อมไขมันอักเสบ สิว รวมถึงปัญหาผิวหนัง ดังนั้นเภสัชกรชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้องกับหนังศีรษะ เช่น รังแค ต่อมไขมันอักเสบ สิวและปัญหาผิวหนัง ที่เป็นอาการที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดในร้านขายยา

ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการรักษาอาการเกี่ยวกับรังแค ต่อมไขมันอักเสบ สิว ผิวหนังโรคท้องเสีย ทั้งนี้เภสัชกรชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก การสัมนาครั้งนี้จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความจำเป็น
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรครังแค ต่อมไขมันอักเสบ ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถซักประวัติ และแนะนำแนวทางการเลือกใช้โรครังแค ต่อมไขมันอักเสบ และพฤติกรรมที่ผู้มีปัญหารังแค ต่อมไขมันอักเสบ และสามารถเลี่ยงปฏิบัติ
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถทราบแนวทางในการรักษาเลือกใช้ยารักษาสิวที่เกิดจากสิวอุดตัน และสิวติดเชื้อ
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการดูแล และหลีกเลี่ยงปัจจัยในการทำให้เกิดสิวและปัญหาผิวต่าง ๆ
คำสำคัญ