การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Deep Dive Learning of Diabetic Peripheral Neuropathy management
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Deep Dive Learning of Diabetic Peripheral Neuropathy management
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-020-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 08 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ