การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 (Self Isolation)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 (Self Isolation)
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-004-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านระบบ Zoom
วันที่จัดการประชุม 23 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาเภสัชกรรม ตระหนักถึงปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทางสภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเพิ่มบริการทาง เภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านขึ้น
เพื่อให้เภสัชกรที่ให้บริการได้มีทักษะการให้บริการที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จึงจัดโครงการอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ( Self-Isolation ) ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสามารถให้คำแนะนำการใช้ยา การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลครอบครัวผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อ
3. เพื่อให้เภสัชกรมีทักษะในการให้บริการที่ดีแก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยผ่านระบบทางไกล
คำสำคัญ
โควิด-19, เภสัชกร, self-isolation
วิธีสมัครการประชุม
รับสมัครผู้ที่ลงทะเบียนให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในร้านยาเท่านั้น รับจำนวน 300 คน โดยผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fPnqheVoTYZiyt3f6 หากเกิน 300 คน ส่วนที่เกินติดตามได้ที่ FB สภาเภสัชกรรม