การประชุมวิชาการ
คำแนะนำด้านโภชนาการช่วงโควิด-19 สำหรับเภสัชกรร้านยา” ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ชื่อการประชุม คำแนะนำด้านโภชนาการช่วงโควิด-19 สำหรับเภสัชกรร้านยา” ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-008-05-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์โควิด – 19 ที่ระบาดในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อวิกฤตด้านสุขภาพของมวลมนุษยชาติ นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมอย่างทันทีทันใด เพราะเกิดการว่างงาน การสูญเสียรายได้ นอกจากนี้ การติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การทำงานในหลายองค์กรต้องหยุดชะงัก พนักงานต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัว หรือกักตัว ส่งผลถึงคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวที่ต้องงดการออกจากบ้านไปด้วย บางครอบครัวประสบปัญหาในการซื้ออาหารและใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้การบริโภคอาหารในครอบครัว มีการปรุงประกอบเมนูที่ไม่หลากหลาย หรือมีการบริโภคอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น รวมถึงการสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมนูประเภทฟาสต์ฟู้ด

จากสถานการณ์นี้ พบว่าอัตราการขาดสารอาหารในประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และความไม่มั่นคงด้านอาหารกำลังเพิ่มสูงขึ้นในทั่วโลก อีกทั้งยังอาจเกิดปัญหาทางจิตใจ อย่างภาวะซึมเศร้าหรือโรคจิตเภท ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และทำให้ความอยากอาหารลดลง อาจก่อให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ขาดวิตามิน หรือขาดแร่ธาตุบางอย่างที่สำคัญ ซึ่งอาจจะไม่ได้แสดงอาการใดๆ ให้เห็นชัดเจน แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและประเทศไทยด้วยเหมือนกัน ในบางกรณีอาจรับประทานอาหารเสริม หรือวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เช่น แคลเซียม วิตามินบี วิตามินซี วิตามินดี ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของภาวะการพร่องวิตามินดี ในช่วงโควิด – 19
2.เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำ วิธีการป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะการพร่องวิตามินดี ในช่วงโควิด – 19
คำสำคัญ
ภาวะทุกโภชนาการ แคลเซียม วิตามินดี วิตามินซี เม็ดฟู่ (Effervescent Tablets)
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_UxruXmJwQZ2TgrC480s8lg