การประชุมวิชาการ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการให้บริการและการชดเชยเมื่อร้านยาเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช.
ชื่อการประชุม ภาษีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการให้บริการและการชดเชยเมื่อร้านยาเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-007-05-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชรกรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 08 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรร้านยาส่วนหนึ่งได้เปิดบทบาททางวิชาชีพเชิงรุกโดยเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช. เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง เชื่อมโยงกับหน่วยให้บริการด้านสุขภาพต่าง ๆ อันส่งผลดีให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในภาพรวมได้ แต่การเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐจะมีงบประมาณที่สนับสนุนต่าง ๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ ค่าบริหารจัดการต่างๆ ทำให้เภสัชกรร้านยามีความกังวลด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี อาจไม่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ หากมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษีร้านยาให้แก่เภสัชกรร้านยาในด้านต่าง ๆ ทั้งการทำบัญชี การบันทึกรายรับรายจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการจากภาครัฐแล้ว จะทำให้เภสัชกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการกับภาครัฐหรือเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีร้านยาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้บริการด้านสุขภาพมากขึ้นตามมาด้วย นอกจากนี้ ร้านยาที่เข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช. ควรจะต้องทราบมาตรฐานการให้บริการ มาตรการชดเชยหรือเยียวยา เพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรร้านยามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการวิชาชีพ
จากการเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช. และสามารถนำไปใช้วางแผนในการประกอบวิชาชีพใน
ร้านยาได้
2. เพื่อให้เภสัชกรร้านยาทราบมาตรฐานการให้บริการ มาตรการชดเชยหรือเยียวยา จากการเข้าร่วมเป็น
หน่วยให้บริการของ สปสช.
คำสำคัญ
ภาษีร้านยา, หน่วยให้บริการ, สปสช.
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ คลิ๊ก https://zoom.us/webinar/register/WN_ID3ZZhSpQZKt--IfzalXtA