การประชุมวิชาการ
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-015-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 06 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านยาเพรียว จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยาหรือสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ที่มารับบริการด้านสุขภาพ ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ผสมผสานเพื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมมาตรการของสภาเภสัชกรรม และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ของเภสัชกรประจำร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรประจำร้านยาเพรียว โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และการรักษาตามสถานการณ์ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1.การประเมินข้อควรระมัดระวังระหว่างการใช้สมุนไพรร่วมกับยา
2.การประเมินโรคผิวหนัง แนวทางการรักษาโรคสำหรับการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
3.การบริบาลเภสัชกรรม สำหรับโรคภูมิแพ้ในร้านยา
4.การดูแลและใช้ยาสำหรับผู้ป่วย Covid -19 และหลังการติดเชื้อ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ach คุณกัลยา อรวิเชียร 0899173921