การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Let your gut smile by BIOFOS: expert experience with fructooligosaccharide used in constipation
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Let your gut smile by BIOFOS: expert experience with fructooligosaccharide used in constipation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-019-04-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 23 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Fructo-oligosaccharide (FOS) เป็น prebiotic ที่ส่งเสริมให้เกิดสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร ส่งผลให้กระบวนการทำงานของระบบทางเดินอาหารและระบบร่างกายอื่น ๆ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และมีประโยชน์ในการบำบัด บรรเทาอาการ และป้องกันโรคได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง FOS และสุขภาพเป็นจำนวนมาก เภสัชกรในฐานะบุคลากรวิชาชีพซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านสุขภาพจึงควรมีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของ FOS
คำสำคัญ