การประชุมวิชาการ
(online) Pharmaceutical Water, Steam and Process Gases as per new EU GMP Annex 1- 2022
ชื่อการประชุม (online) Pharmaceutical Water, Steam and Process Gases as per new EU GMP Annex 1- 2022
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-008-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 10 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Water is one of the major commodities used by the pharmaceutical industry. Regulatory and Inspection Agencies from all over the world devote great attention to all the aspects of a Pharmaceutical Water System in terms of Production Technologies, Design & Constructional aspects as well as Validation and routine Monitoring and Control.
The revised EU-GMP Annex 1, which will by released most probably within Q3 2022 by EMA as well as by WHO and PIC/S and recognized by other relevant regulatory Agencies (Japan, USA, etc) will include a new chapter dedicated to Critical Utilities (Water, Steam and Process Gases).
Relevant news is the production of Water for Injection by alternative methods to Distillation. The speaker will present the new chapter together with the personal experience “on the field”, with the goal to focus on the current and future trends on Pharmaceutical Water Systems.
The topic of Pharmaceutical Grade Steam and Process Gases within New Annex 1 will also be part of the presentation.
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตน้ำ การออกแบบ การติดตั้ง รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง
• เพื่อเรียนรู้การตรวจติดตามคุณภาพน้ำ และการควบคุม
• เพื่อเรียนรู้ EU-GMP Annex 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในไตรมาส 3 ปี 2022
• เพื่อทราบแนวโน้มของระบบน้ำที่ใช้ในอนาคต
• เพื่อเรียนรู้ steam และ process gases ที่จะระบุใน annex 1 นี้ด้วย
คำสำคัญ
Pharmaceutical Water, Steam, Process Gases, EU GMP, Annex 1
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ วิทยากร : Mr.Paolo Curtò,PhD Managing director DOC ,Masco Group Company เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง