การประชุมวิชาการ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
ชื่อการประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-023-03-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 21 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งสาเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สถิติทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2018 พบการเกิดมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดรายใหม่ 18.1 ล้านคน และเสียชีวิต 9.6 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ปัจจุบันประเทศไทยพบอัตราการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดเป็นอันดับสามรองจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แต่พบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี
การรักษาโรคมะเร็ง ประกอบด้วย 1) การักษาเฉพาะที่ ได้แก่ การผ่าตัด และการฉายรังสี 2) การรักษาที่ออกฤทธิ์ทั่วระบบของร่างกาย ได้แก่ เคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน และยาพุ่งเป้า เป็นต้น ทั้งนี้การวางแผนแนวทางการรักษาโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย ยาเคมีบำบัดเป็นยาหลักในการรักษาโรคมะเร็ง เป้าหมายการรักษาเพื่อรักษาให้โรคหายขาดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยที่ไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นจะช่วยยึดระยะเวลาการรอดชีพ ลดอาการแสดงของโรค อีกทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต การออกฤทธิ์ของยาเคมีบำบัดจะมีผลต่อเซลล์มะเร็งโดยตรงและอาจมีผลต่อเซลล์ปกติในร่างการจึงทำให้อาการไม่พึงประสงค์บางส่วนสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของกรเกิดได้ ดังนั้นเภสัชกรจึงมีหน้าที่สำคัญในงานบริบาลเภสัชกรรม ได้แก่ การเตรียมยาเคมีบำบัดหรือยาที่มีพิษต่อเซลล์ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรม และอีกหนึ่งงานคือ งานบริบาลเภสัชกรรมโดยมุ่งให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้โดยยึดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรได้มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดความชำนาญ
2.เพื่อให้เภสัชกรมีองค์ความรู้ด้านยาเคมีบำบัด เช่น กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
3.เพื่อให้เภสัชกรมีองค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่พบบ่อย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น
4.เพื่อให้เภสัชกรมีองค์ความรู้เรื่องแนวทางการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อย
5.เพื่อให้เภสัชกรมีองค์ความรู้เรื่องแนวทางป้องกันและรักษาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาเคมีบำบัดและสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว
คำสำคัญ
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรินทร์ นิลาพันธ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา โทร.055-963702