การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-005-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
วันที่จัดการประชุม 04 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บทบาทของเภสัชกรในกระบวนการดูแลสุขภาพของประชาชนนั้น ประกอบด้วย การให้บริการทั้งในสถานบริการ (โรงพยาบาล) ร้านยา ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง การรักษาได้สะดวก ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของเภสัชกร โดยเฉพาะด้านการใช้ยา สามารถ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การรักษาโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือ ในการรักษา เป็นการทำให้ผู้ป่วย และผู้ดูแลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา และเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อจัดการปัญหาให้ผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนได้รับการดูแล อย่างใกล้ชิดย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง และต่อสังคม ดังนั้นงานของเภสัชกร เป็นการดูแล ทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว และเป็นที่พึ่งของชุมชน ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงของงานเภสัชกรจากโรงพยาบาลสู่ร้านยาชุมชน ทั้งบทบาทด้านการเฝ้าระวังโรค หรือรูปแบบการบริการคัดกรอง บทบาท การจัดการด้านยา บทบาทการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และผู้ป่วย รวมถึงบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภค การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ตลอดจนข้อมูลของผลจากการปฏิบัติงาน พัฒนาสื่อและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยา
การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในบทบาทด้านต่างๆ ย่อมประสบปัญหาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้องการแนวทางการแก้ไขและพัฒนา การปฏิบัติงานดังกล่าว ดังนั้น การนำงานประจำมาจัดทำเป็นงานวิจัยแบบ R2R ที่มีระเบียบวิธีวิจัยและการประมวลผลโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง จะสามารถนำงานวิจัยเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ตลอดจนใช้ในการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี ทราบความหมาย ความสำคัญและหลักการของ R2R
2.เพื่อให้เภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำงานวิจัยจากงานประจำที่มีคุณภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา การต่อยอดพัฒนางานที่รับผิดชอบ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
คำสำคัญ