การประชุมวิชาการ
(Online)"Respiratory Care for Pharmacy"
ชื่อการประชุม (Online)"Respiratory Care for Pharmacy"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-028-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ หรือภูมิแพ้จมูกอักเสบ มักพบอาการต่างๆ เช่น อาการคันหรือคัดจมูก น้ำมูกไหล อาการเจ็บคอ หรือระคายคอ สาเหตุมักเกิดจากสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม หรือพฤติกรรมการบางอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินหายใจ เทคนิคการประเมินอาการ การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ และส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Respiratory Care for Pharmacy" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิด หรืออาการกำเริบของภูมิแพ้จมูกอักเสบ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดโควิด-19 การประเมินความรุนแรง เพื่อจำแนกหรือวินิจฉัยโรค การเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม รวมถึงอัพเดทข้อมูลการวิจัยของ N-acetylcysteine ที่ใช้ในร้านขายยา เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของอาการแพ้ และโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง และแนวทางรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ และการป้องกันการกำเริบของโรค
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและข้อบ่งใช้ของ N-acetylcysteine และอัพเดทข้อมูลวิจัยทางคลีนิก ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยา
คำสำคัญ
N-Acetylcysteine ,COVID
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th