การประชุมวิชาการ
(Online)“การรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers)”
ชื่อการประชุม (Online)“การรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers)”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-027-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 22 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการคัดเลือกยา และหลักประกันคุณภาพของการผลิตยา ได้แก่ Good Manufacturing Pracetice (GMP) และมาตรฐาน ASEAN Harmonization ที่ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานร่วมกัน ที่เป็นสากลเทียบเท่ากับ PIC/S และยกระดับมาตรฐานการผลิตยาในประเทศสมาชิก ซึ่งความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ จะช่วยให้เภสัชกรสามารถคัดเลือกยาที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการคลังยาได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “การรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตยา เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาล เข้าใจ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการออก / การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers) ซึ่งเรียกว่า GMP clearance และเพื่อให้เข้าใจ การยอมรับและการรับรองที่ใช้ในความตกลงร่วมกันตามข้อตกลง ASEAN Sectorial Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Product ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศสมาชิกต้องยอมรับหนังสือรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ที่ออกโดยหน่วยงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการรับรองให้อยู่ใน ASEAN Listed Inspection Service ซึ่งมาตรฐานต่างๆของ GMP ที่เทียบเท่ากับคู่มือ PIC/S สำหรับ GMP ของผลิตภัณฑ์ยา เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกยา และบริหารคลังยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง ASEAN Sectorial Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Product
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถคัดเลือกยาที่มีคุณภาพ และบริหารคลังยาได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
GMP clearance ,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th